Coworkity

Algemene voorwaarden

  • Home
  • Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1 DEFINITIES

ARTIKEL 2 VERSTREKTE DIENSTEN

ARTIKEL 3 GEBRUIK VAN HET PLATFORM EN AANMAKEN VAN EEN ACCOUNT

ARTIKEL 4 FINANCIËLE TRANSACTIES MET BETREKKING TOT DE (VER)HUUR

ARTIKEL 5 ANNULERINGSBELEID

ARTIKEL 6 NALEVING VAN TOEPASSELIJK RECHT (EN), REGELGEVING EN OVEREENKOMSTEN MET DERDEN

ARTIKEL 7 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENREGELING

ARTIKEL 8 AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING

ARTIKEL 9 GEBRUIK VAN HET PLATFORM

ARTIKEL 10 PERSOONSGEGEVENS & COOKIES

ARTIKEL 11 BEËINDIGING

ARTIKEL 12 DIVERSEN

 

ALGEMENE VOORWAARDEN COWORKITY B.V.

Deze Algemene Voorwaarden (‘ Voorwaarden’) zijn een bindende juridische overeenkomst tussen u en COWORKITY, welke uw gebruik van het Platform, applicaties en andere aanbiedingen (gezamenlijk hierna het ‘Platform’) van COWORKITY regelt. Het Platform is toegankelijk via www.coworkity.com en wordt beheerd door Coworkity B.V., met statutaire zetel te Turfmarkt 11, 8911 KS Leeuwarden, Nederland. Coworkity B.V.  is geregistreerd bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder het ID-nummer 862543204.

Het COWORKITY Platform biedt een online plaats aan die een Host of Gast (‘Gebruiker’) in staat stelt om een Ruimte of Hostservices te publiceren, aan te bieden, te zoeken en te boeken. Een Gebruiker die Ruimte of Hostservices publiceert en verhuurt is ‘Host’ en een Gebruiker die Ruimte en Hostservices zoekt, boekt of gebruikt is ‘Gast’. Hosts bieden Ruimte aan op een adres en / of binnen een fysiek gebouw (waaronder woning, vakantiewoning, hotel, restaurant, kantoor, etc.) (‘Locatie’). Een Locatie bevat een of meer Ruimten, zoals een flexplek, privé kantoor(ruimte), en vergaderruimte (‘Ruimte’), en eventuele andere Hostservices, zoals eetgelegenheid, (betaald) parkeren, etc. (‘Hostservices’).

U moet een account registreren om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van veel functies van het COWORKITY Platform, en u moet uw accountgegevens accuraat houden. COWORKITY treedt niet op als vertegenwoordiger in enige hoedanigheid voor enig Gebruiker. Voor Betalingen gelden tevens de Algemene Voorwaarden van Mollie (www.mollie.com). Zie ook Artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden voor meer informatie.

Naast deze Algemene Voorwaarden hanteert COWORKITY ook andere (beleids)voorwaarden die deze Algemene Voorwaarden aanvullen, zoals een Privacy- en cookieverklaring, waarin het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens wordt beschreven.

Als Host bent u verantwoordelijk voor het begrijpen en naleven van alle wetten, regels, voorschriften en contracten met derden die van toepassing zijn op de door u aangeboden Ruimte en Hostservices.

ARTIKEL 1 DEFINITIES

Algemene voorwaarden: de Algemene Voorwaarden in dit document.

Advertentie: een internetpost op het Platform met betrekking tot een door een Host aangeboden Ruimte of Hostservices.

COWORKITY: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Coworkity B.V., met ondernemingsnummer (KvK-nummer) 862543204, gevestigd aan de Turfmarkt 11, 8911 KS Leeuwarden.

Dienst: iedere dienst verleend door COWORKITY zoals genoemd in artikel 2.

Gast: elke Gebruiker die via het Platform de boeking van een Ruimte bij een Host aanvraagt en / of betaalt, of een Gebruiker die in een Ruimte verblijft.

Gebruiker: elke natuurlijke / fysieke persoon – zowel Gast als Host – die een account aanmaakt op het Platform, ouder dan 18 jaar en met volledige rechtsbevoegdheid.

Host: elke gebruiker die een vermelding van een Ruimte of Hostservices op het Platform aanmaakt of een Gast begeleidt tijdens zijn of haar verblijf in de Ruimte of gebruik makend van Hostservices.

Hostservices: elke andere dienst die door de host wordt aangeboden, afzonderlijk of in aanvulling op de aangeboden Ruimte.

Locatie: het fysieke adres en / of gebouw waarin de aangeboden Ruimte zich bevindt.

Platform: de website www.coworkity.com en elke andere website, (mobiele) applicatie(s) of andere aanbiedingsvormen waarmee COWORKITY de Diensten beschikbaar stelt.

Prijs: huurprijs exclusief BTW, vastgesteld door de Host in een advertentie.

Ruimte: een of meerdere (werk)ruimte(n) (waaronder een flexibele werkplek, privé kantoorruimte, vergaderruimte en andere ruimten en overige faciliteiten, diensten en producten) die door een Host via het Platform wordt aangeboden als beschikbaar voor gebruik en / of verhuur en die door een Gebruiker geboekt kan worden.

Wijziging: alle wijzigingen met betrekking tot de Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 2 VERSTREKTE DIENSTVERLENING

2.1 Via het Platform of de Diensten biedt COWORKITY een online platform of marktplaats die Hosts (die Ruimte hebben en willen verhuren via een advertentie) verbindt met Gast(en) (die dergelijke Ruimte willen gebruiken en / of huren). De Dienst kan worden gebruikt om het aanbieden en boeken van Ruimte te vergemakkelijken. Het is mogelijk om Ruimten te bekijken als een niet-geregistreerde bezoeker van het Platform. Als u echter een Ruimte wilt boeken of een Ruimte wilt aanbieden, moet u zich eerst registreren om een ​​COWORKITY-account aan te maken en gebruiker te worden.

2.2 COWORKITY zal nimmer partij zijn bij overeenkomsten die tussen een Host en een Gast worden gesloten. Gebruikers begrijpen en gaan ermee akkoord dat COWORKITY niet optreedt als onroerend goedmakelaar, verzekeraar, contractant of tussenpersoon. Als aanbieder van het Platform is COWORKITY geen eigenaar, organisator, exploitant of aanbieder van een Ruimte. COWORKITY heeft geen controle over, COWORKITY biedt geen Verhuurdiensten aan noch beheert COWORKITY Verhuurdiensten. COWORKITY heeft geen controle over het gedrag van Hosts, Gasten en andere gebruikers.

2.3 COWORKITY heeft geen controle over de inhoud met betrekking tot een Ruimte of advertentie en de staat, wettigheid of geschiktheid van een Ruimte. Alle openbaar gemaakte inhoud met betrekking tot de Ruimte via het Platform is gebaseerd op de informatie en inhoud die door de Hosts wordt verstrekt. Hoewel COWORKITY redelijke vaardigheid en zorg aanwendt bij het uitvoeren van onze Diensten, zullen we niet verifiëren of en kunnen we niet garanderen dat alle informatie accuraat, volledig of correct is, noch kunnen we verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele fouten (inclusief manifeste en typografische fouten), eventuele onderbrekingen (hetzij als gevolg van (tijdelijke en / of gedeeltelijke) storing, reparatie, upgrade of onderhoud van de Diensten en / of Website), onnauwkeurige, misleidende of onware inhoud of niet-levering van inhoud betreffende en met betrekking tot Ruimten. Elke Host blijft te allen tijde als enige verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en juistheid van de (beschrijvende) informatie (inclusief de tarieven en beschikbaarheid) die via het Platform wordt weergegeven.

2.4 De gebruikers zijn als enige verantwoordelijk bij interactie met andere gebruikers. De Diensten boden slechts een online platform of marktplaats die Hosts die Ruimte hebben, verbindt om te adverteren met Gasten die dergelijke Ruimte willen gebruiken en / of huren. COWORKITY is geen partij bij, heeft geen betrokkenheid bij of interesse in, geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot, en heeft geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot enige communicatie, transacties, interacties, geschillen of welke relaties dan ook tussen gebruikers of tussen leden en derden feesten. COWORKITY heeft het recht, maar is niet verplicht, om de interacties tussen gebruikers te controleren.

2.5 Tenzij expliciet anders vermeld, zijn de verantwoordelijkheden van COWORKITY beperkt tot

  1. het faciliteren van de beschikbaarheid van het Platform en / of de Diensten; en
  2. optreden als de beperkte agent van elke Host met als doel betalingen van Gasten namens de Hosts te accepteren.

ARTIKEL 3 GEBRUIK VAN HET PLATFORM EN AANMAKEN VAN EEN ACCOUNT

3.1 COWORKITY verleent beperkte, ontoelaatbare , niet-exclusieve, niet-overdraagbare toegang tot persoonlijke Diensten. Elk andersluidend gebruik van het Platform is ten strengste verboden en vormt een contractbreuk.

3.2 Alle hardware en software die nodig is om toegang te krijgen tot het Platform en het gebruik van de Diensten vallen onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Gebruiker.

3.3 COWORKITY behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de accounts van elke Gebruiker op te schorten, te wijzigen, te vervangen, toegang te weigeren of te verwijderen.

3.4 Het is gebruikers verboden om: – materiaal te verzenden, te publiceren, op te slaan of te vernietigen, met name COWORKITY inhoud die in directe strijd is met de wet- en regelgeving met betrekking tot het verzamelen, verwerken of overdragen van persoonlijke informatie; – Aanmaken van valse profielen; – Het verstrekken van onjuiste informatie bij de registratie; – Verspreiding van gegevens, informatie of inhoud die lasterlijk, beledigend, obsceen, beledigend, gewelddadig of opruiend gewelddadig, politiek, racistisch of xenofoob karakter is, of enige andere inhoud die handelt in immoreel gedrag; – Verwijzen naar of linken naar enige inhoud of informatie die beschikbaar is op de COWORKITY- website, tenzij expliciet geautoriseerd door de huidige voorwaarden; – Om wachtwoorden of persoonlijke informatie van andere gebruikers te verkrijgen; – Het gebruik van informatie, inhoud of gegevens op het Platform om informatie te verstrekken aan een dienst die als concurrentie van COWORKITY kan worden beschouwd ; – Om informatie, inhoud of gegevens op het Platform of Dienst die via het Platform wordt aangeboden te verkopen, uit te wisselen of er geld mee te verdienen (anders dan verhuur van Ruimte of Hostservices) zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van COWORKITY ; – Verwijderen of bewerken van materiaal dat door een andere persoon op het Platform is gepubliceerd, met name in de context van een uitnodiging van een nieuw contact. – Reverse-engineering, decompileren, disassembleren, decoderen of anderszins proberen broncode te verkrijgen met betrekking tot enige onderliggende intellectueel eigendom die wordt gebruikt om sommige of alle Diensten te leveren; – Om handmatige of automatische software, coderingsrobots of andere middelen te gebruiken om toegang te krijgen tot het Platform in een poging om een ​​pagina op het Platform te extraheren of te indexeren; – De veiligheid van de COWORKITY- website in gevaar brengen of proberen te brengen . Dit omvat alle pogingen om de kwetsbaarheid van het systeem of netwerk om beveiligings- of authenticatiemaatregelen te schenden, te controleren, te scannen of te testen zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming; – namaak of gebruik van de producten, logo’s, handelsmerken of ander materiaal dat wordt beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van COWORKITY ; – het uiterlijk of de functie van het Platform nabootsen, in feite een afspiegeling van het Platform; – COWORKITY of hun Diensten direct of indirect verstoren of verstoren, of de infrastructuur van het Platform onevenredig zwaar belasten of via het Platform proberen een computervirus te verzenden of te activeren. – Het uitwisselen van enige vorm van persoonlijke informatie (bijv. telefoonnummers, e-mailadressen, social media accounts) of andere (zakelijke) informatie die niet nodig is voor direct contact of het bereiken of vinden van de Ruimte in de COWORKITY chat. – Het plaatsen van enige vorm van link (inclusief het plaatsen van hyperlinks en URL-adressen) die de Gast doorverwijst naar het Platform van de Host, sociale media-accounts of enige andere vorm van doorverwijzen van de Gast naar het bedrijf van de Host dat niet is aangesloten bij COWORKITY of die een account heeft aangemaakt op het Platform.

3.5 Gebruikers worden eraan herinnerd dat elke schending van de beveiliging van het systeem of netwerk kan leiden tot civiele en strafrechtelijke vervolging. COWORKITY controleert op overtredingen en kan gerechtelijke autoriteiten inschakelen om, indien van toepassing, gebruikers die bij dergelijke overtredingen betrokken zijn, te vervolgen. Gebruikers stemmen ermee in om het Platform op een eerlijke manier te gebruiken, in overeenstemming met het professionele doel, met inachtneming van de wet en de regels die in de algemene voorwaarden worden uiteengezet.

ARTIKEL 4 FINANCIËLE TRANSACTIES MET BETREKKING TOT DE (VER)HUUR

4.1 Elke vorm van betaling van enige vergoeding of transactie zal alleen in Euro’s worden gedaan. Eventuele extra kosten die voortvloeien uit het overboeken van andere valuta dan de Euro’s in Euro’s komen voor rekening van de gebruiker (s).

4.2 Ervan uitgaande dat een Gast een Ruimte boekt via het Platform. Betaling geschiedt uitsluitend online via het Platform, met een creditcard, Ideal, Apple Pay of een PayPal-rekening op naam van de Gast.

4.3 COWORKITY ontvangt een commissie van 15% van de totale huurkosten (incl. BTW). Eventuele extra kosten die voor het gebruik van de betalingsmiddelen onder 4.2 worden berekend, komen voor rekening van de Host. De prijs wordt door de Host voor elke Ruimte bepaald en is de volledige verantwoordelijkheid van de Host.

4.4 COWORKITY maakt gebruik van de beveiligde betaaldienst van het bedrijf Mollie. Gebruikers die het betalingssysteem gebruiken, erkennen en accepteren de Algemene Voorwaarden van Mollie. COWORKITY heeft geen toegang tot vertrouwelijke bankgegevens.

4.5 Indien een Gast een reserveringsverzoek doet tot huur van een Ruimte, dient de Host dit reserveringsverzoek zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 12 uur te accepteren of af te wijzen. De Gast zet zich in voor zijn reservering zodra deze is geaccepteerd door de Host en dient binnen 12 uur na goedkeuren van het reserveringsverzoek de totale huurkosten (incl. BTW) volledig te betalen. In het geval dat de Host de reservering heeft geweigerd, wordt de reservering als geannuleerd beschouwd en wordt de betalingsverplichting volledig geannuleerd. In geval van annuleren, zie  ARTIKEL 5. waarin het annuleringsbeleid nader wordt uitgewerkt.

4.6 De betaling, met inhouding van de commissie en eventuele transactiekosten zoals genoemd in ARTIKEL 4.3, wordt op de 1e van de maand bijgeschreven op de bankrekening van de Host, nadat de Host via het Platform vanuit zijn of haar account een verzoek daartoe heeft ingediend bij Coworkity.

ARTIKEL 5 ANNULERINGSBELEID

5.1 Indien een Gast een betaalde boeking minimaal 24 uur voor de aankomsttijd annuleert, ontvangt deze een volledige restitutie  van de betaling, minus eventuele transactiekosten. Als de Gast binnen 24 uur voor de aankomsttijd annuleert, vindt er geen restitutie plaats.

5.2 Indien een Host een betaalde boeking minimaal 24 uur voor de aankomsttijd annuleert, ontvangt de gast een volledige restitutie  van de betaling. Als de Host binnen 24 uur voor de aankomsttijd wil annuleren, dient hij of zij rechtstreeks contact op te nemen met COWORKITY. Van daaruit zal COWORKITY samen met de Host mogelijke oplossingen bespreken, met als doel om het verzoek van de Host op te volgen en de Gast van een passende werkplek te voorzien.

ARTIKEL 6 NALEVING VAN TOEPASSELIJKE WET (EN), REGELGEVING EN OVEREENKOMSTEN MET DERDEN

6.1 Als Host wordt u ten strengste aangeraden om de lokale wet- en regelgeving te lezen voordat u een Ruimte op het Platform plaatst.

6.2 Hosts moeten begrijpen dat hun respectieve wetgevingen (bijvoorbeeld nationaal, gemeentelijk, etc.) wetten kunnen hebben die hun mogelijkheid om betalende Gasten voor korte periodes te ontvangen, reguleren en beperken. In sommige steden zijn Hosts verplicht zich te registreren, een vergunning te krijgen of een vergunning te verkrijgen voordat ze een Ruimte aanbieden of Gasten accepteren. Hosts moeten er ook rekening mee houden dat de wetten die de mogelijkheid regelen en beperken om betalende Gasten voor korte periodes te ontvangen, vaak deel uitmaken van de bestemmingsplannen of administratieve codes van hun stad. Soms kunnen bepaalde soorten boekingen op korte termijn helemaal worden verboden. Deze wet- en regelgeving legt vaak sancties op (inclusief boetes of andere handhavingsmaatregelen) voor het overtreden van deze wet- en regelgeving.

6.3 Elke Host verklaart en garandeert dat elke Ruimte, en de boeking van, of het verblijf van een Gast op een Ruimte die de Host maakt, geen inbreuk zal maken op enige overeenkomst die u met derden bent aangegaan, zoals een vereniging van huiseigenaren, condominium, hypotheekovereenkomsten, huurcontracten of huurovereenkomsten, en in overeenstemming zijn met alle toepasselijke wetten, belastingvereisten en regels en voorschriften die van toepassing kunnen zijn op elke Ruimte die u plaatst (inclusief het hebben van alle vereiste vergunningen, licenties en registraties), en niet in strijd zijn met de rechten van derden.

6.4 Door het Platform te gebruiken en te bekijken, verklaart en garandeert u dat u de Diensten niet zult gebruiken als de wetten van uw land u dit verbieden in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden.

6.5 Het is de exclusieve verantwoordelijkheid van de Hosts om te voldoen aan alle toepasselijke wetten, voorschriften en overeenkomsten die zijn aangegaan met derden. COWORKITY aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de naleving door een Host van enige overeenkomst met of verplichtingen jegens derden, toepasselijke wet- en regelgeving.

ARTIKEL 7 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENBESLECHTING

7.1 Op de totstandkoming, interpretatie en geldigheid van dit Contract is Nederlands recht van toepassing, ongeacht het land van herkomst van de Gebruiker of het land van waaruit de Gebruiker COWORKITY benadert en niettegenstaande eventuele principes van wetsconflicten. In het geval dat een geschil over de geldigheid, uitvoering of interpretatie van dit contract wordt voorgelegd aan de burgerlijke rechter, zal dit onderhevig zijn aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Nederland, gevestigd aan Zaailand 102, 8911 BN Leeuwarden.

ARTIKEL 8 AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING

8.1 COWORKITY heeft geen controle over de juistheid van de inhoud die door de Gebruikers wordt gegenereerd, daarom kan COWORKITY de juistheid van de informatie in de inhoud niet garanderen en kan COWORKITY op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor deze informatie. Alleen de Gebruiker, met uitzondering van COWORKITY, is verantwoordelijk voor alle gegevens en informatie over wat ze hebben verstrekt, dat de gegeven informatie niet toegankelijk is voor het publiek en meer in het algemeen is de Gebruiker als enige verantwoordelijk voor het gebruik van het Platform. COWORKITY heeft geen algemene verplichting om toezicht te houden op de informatie die door Gebruikers wordt verstrekt, noch om inhoud te verwijderen die ondanks de beschrijving niet onwettig lijkt te zijn. COWORKITY garandeert niet dat het gebruik door de Gebruiker van het Platform geen inbreuk maakt op de rechten van andere derden.

8.2 COWORKITY garandeert niet de wettigheid van de activiteit die door de Host in zijn Ruimte en in het bijzonder via het Platform wordt aangeboden, noch het gebruik van de Ruimte door de Gast. Daarom is het aan de Gebruikers om de wettigheid van de Ruimte of andere activiteiten die ze plannen en organiseren, de juridische – en financiële voorwaarden van hun relatie te waarborgen, waarvoor ze zelf verantwoordelijk zijn.

8.3 COWORKITY is in geen geval in het bijzonder aansprakelijk voor: – De gevolgen van virtuele of echte ontmoetingen tussen Gebruikers na gebruik van het Platform; – De wettigheid van advertenties die op het Platform worden gepubliceerd; – Voor enige schade die het gevolg is van enig wangedrag veroorzaakt door de Gebruiker, of alle gebeurtenissen die zijn toegeschreven aan een derde partij die geen verband houdt met de dekking van de elektronische handtekeningservice, of in het geval van een overmacht.

8.4 Voor alle diensten die op het Platform worden aangeboden, staat COWORKITY in geen geval in voor de kwaliteit van de gehuurde Ruimte; de rol van COWORKITY is beperkt tot het faciliteren van ontmoetingen tussen de Hosts en de Gasten. Meer in het algemeen is COWORKITY in geen enkele hoedanigheid verantwoordelijk voor handelingen van derden die door de Gebruikers via het Platform worden uitgevoerd. Er wordt aan herinnerd dat de gegevens die door de Gebruikers worden gepubliceerd en de informatie die door hen wordt gedeeld, kunnen worden ontvangen en gebruikt door andere Gebruikers of derden. In die zin garandeert COWORKITY geen respect voor de eigendom van deze gegevens, het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om alle nodige maatregelen te nemen om zijn eigen gegevens te beschermen.

8.5 COWORKITY garandeert niet de ononderbroken of foutloze werking van de Diensten; COWORKITY kan in het bijzonder niet verantwoordelijk worden gehouden of aansprakelijk worden gesteld in geval van onderbreking van de toegang tot het Platform vanwege onderhoud, updates of technische verbeteringen.

8.6 In geval van schade aan eigendommen van de Host, dient de Host een claim in te dienen bij de eigen verzekering of die van de Gast. Het is de verantwoordelijkheid van de Host en Gast om adequaat verzekerd te zijn, waar van toepassing.

ARTIKEL 9 GEBRUIK VAN HET PLATFORM

9.1 De volledige inhoud van de site inclusief het ontwerp, tekst, grafische afbeeldingen, afbeeldingen, video’s, informatie, logo’s, pictogrammen, software, audio en etc. die toebehoort aan COWORKITY, dat de enige eigenaar is van alle intellectuele eigendomsrechten. Elke weergave en / of reproductie en / of gedeeltelijk of volledig gebruik van inhoud en diensten aangeboden door COWORKITY, op welke manier dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van COWORKITY is strikt verboden en zal leiden tot vervolging.

ARTIKEL 10 PERSOONLIJKE GEGEVENS & COOKIES

10.1 Alle persoonlijke gegevens die aan COWORKITY worden verstrekt, worden legaal en eerlijk verzameld. Deze gegevens worden verstrekt door de gebruikers, die ermee instemmen door een account op het Platform aan te maken, dat ze COWORKITY vrijwillig en uitdrukkelijk toestemming geven om de gegevens te verwerken in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden.

10.2 Om het gebruik van het Platform te vergemakkelijken en de ervaring van het Platform door de Gebruiker aan te passen, maakt COWORKITY gebruik van cookies en logbestanden. Door de browserinstellingen te wijzigen, kan het gebruik van cookies worden uitgeschakeld. De persoonlijke gegevens worden opgeslagen op de COWORKITY- servers en behandeld conform de Algemene Voorwaarden. Ze worden bewaard zolang als nodig is voor de levering van diensten en functies die door het Platform worden aangeboden. De Gebruiker behoudt nog steeds het eigendom van de informatie die aan COWORKITY wordt verstrekt.

De Gebruiker heeft, in overeenstemming met wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 gewijzigd door wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, een recht op toegang, correctie en verwijdering van persoonsgegevens met betrekking tot de Gebruiker en het recht om zich om geldige redenen te verzetten tegen de openbaarmaking van dergelijke gegevens aan derden. De Gebruiker kan zijn recht uitoefenen door te schrijven naar het volgende adres: support@coworkity.com of naar het volgende adres: Turfmarkt 11, 8911 KS Leeuwarden, Nederland. Een reactie op het verzoek van de Gebruiker wordt binnen 30 dagen verzonden.

ARTIKEL 11 BEËINDIGING

11.1 Gasten kunnen elk bestaand contract beëindigen door te voldoen aan de vereisten van het annuleringsbeleid. Hosts kunnen dit contract alleen beëindigen als ze aan al de verplichtingen die uit het contract voortvloeien, heeft voldaan. Een Host kan dit contract daarom niet beëindigen voordat alle bestaande reserveringen zijn afgehandeld. Het beëindigen van een account kan worden aangevraagd via support@coworkity.com. COWORKITY behoudt zich het recht voor om het account van elke Gebruiker die de Diensten onjuist of ongepast gebruikt, zonder kennisgeving of terugbetaling te beperken, op te schorten of te beëindigen. De beoordeling van het gebruikersgedrag is voorbehouden aan COWORKITY.

ARTIKEL 12 DIVERSEN

12.1 Dit Contract vormt de volledige overeenkomst tussen de Gebruiker en COWORKITY. Het vervangt alle eerdere contractovereenkomsten, schriftelijk of mondeling. Het feit dat een van de bepalingen van het Contract onwettig of niet-afdwingbaar is of wordt, heeft geen enkele invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen van het Contract.

12.2 COWORKITY behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen, aan te vullen of te vervangen. Wanneer wij wijzigingen aanbrengen in deze Algemene Voorwaarden, zullen wij de herziene voorwaarden op het COWORKITY Platform plaatsen en de laatst gewijzigd-datum onderaan deze Algemene Voorwaarden bijwerken. Wij zullen u op de hoogte brengen van de voorgestelde wijzigingen via e-mail ten minste dertig (30) dagen voor de datum waarop ze van kracht worden (de ‘Wijziging’). Als u het niet eens bent met de herziene Algemene Voorwaarden, kunt u uw overeenkomst onmiddellijk beëindigen zoals bepaald in deze Algemene Voorwaarden. Wij zullen u in de Wijziging informeren over uw recht om uw overeenkomst te beëindigen. Als u de overeenkomst niet beëindigt voor de datum waarop de herziene voorwaarden van kracht worden, houdt uw voortdurende toegang tot of gebruik van het COWORKITY Platform in dat u de herziene voorwaarden accepteert.

12.3 Voor Hostservices gelden alle teksten van de artikelen zoals bedoeld voor Ruimte, waarbij in voorkomend geval ‘Ruimte’ kan worden gelezen als ‘Hostservices’.

Laatst gewijzigd: 11 juni 2021

 

 

 / 

Log in

Bericht versturen

Mijn favorieten